+ -

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 00-238 Warszawa,
Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (poniedziałek-piątek 9.00 - 21.00)
e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

Książka skarg i wniosków dostępna jest w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Skargę można złożyć pisemnie lub ustnie bezpośrednio w Sekretariacie SPZOZ oraz przesłać pocztą, faksem, e-mailem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. (sekretariat) 81 752 63 00, fax. 81 752 63 01 email:spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl

KARTA PRAW PACJENTA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ
CZĘŚĆ OGÓLNA – PRAWA PACJENTA
(Karta Praw Pacjenta dostępna jest w Rejestracji Przychodni)

1. Prawo do ochrony zdrowia.
2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta.
4. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Prawo do umierania w spokoju i godności.
6. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgoda pacjenta.
7. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.
8. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.
9. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie.
10. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych.
11. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej. Jednakże kontakt osobisty może zostać ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazana przez pacjenta.
12. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej.
13. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, która zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta.
14. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie – w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim.
15. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej.
16. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii.
17. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
18. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.
19. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych.
20. Prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia.
21. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.
22. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach.
23. Prawo do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.
24. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
25. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

 


CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
PRAWA PACJENTA W PRZYCHODNI, PORADNI, AMBULATORIUM
1. Wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego. Przedmiotowa zmiana może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany ubezpieczony ponosi koszt 80 zł. Nie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
3. Ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń: ginekologa i położnika, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, dla osób chorych na gruźlicę, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego, dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
5. Świadczeń rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
6. Zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki pomocnicze na zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
7. Rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie.
8. W stanie nagłym – do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie.
9. Świadczeń opieki zdrowotnej i w zakresie określonych dla ubezpieczonych w okresie ciąży, porodu i połogu (w przypadku braku ubezpieczenia).
10. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem bezpłatnie w przypadkach:
 Konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej
 Wynikających z potrzeby ciągłości leczenia.
Bezpłatny przejazd przysługuje ubezpieczonemu również w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.
11. Orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych bezpłatnie, jeżeli są one związane z: dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także wydawanych do celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
PRAWA PACJENTA W SZPITALU
1. Wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
2. Przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania (każdego) lekarza, jeżeli cel nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustalona w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących.
3. Udzielenia świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania – w stanach nagłych (np. wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia).
4. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem bezpłatnie w przypadkach:
 Konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej
 Wynikających z potrzeby ciągłości leczenia.
Bezpłatny przejazd przysługuje ubezpieczonemu również w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.
5. Wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego.
6. Wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza udzielającego świadczenia opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej.
7. Bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

PRAWA DZIECKA W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Pacjent poniżej 18 roku życia ma prawo do korzystania z większości praw przysługujących dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z wieku.
1. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla osób ubezpieczonych.
2. Udzielenia informacji (pacjent powyżej 16 roku życia) w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
3. Udzielenia przez lekarza informacji o stanie zdrowia (pacjent powyżej 16 roku życia) oraz proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, przewidywanych następstwach ich zastosowania oraz zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
4. Wyrażenia zgody pisemnej (jeżeli pacjent ma powyżej 16 lat) obok zgody przedstawiciela ustawowego na wykonanie badania lub udzielenia innego świadczenia zdrowotnego a także w przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego lub metody leczenia czy diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko.
5. Wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek, narządów (pacjent powyżej 16 roku życia).
6. Wyrażenia zgody na pobranie szpiku kostnego (pacjent powyżej 13 roku życia) na rzecz rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności organizmu.

Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 800-190-590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00
e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl


Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Łęcznej
mgr inż. Piotr Rybak
22.06.2009 r.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.