Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: spzoz.powiatleczynski.pl
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu określonych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników do określonych materiałów nie są dostępne cyfrowo w całości z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wprowadzeniem w życie stosownych przepisów prawa.
Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast;
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
• mapa strony
Data sporządzenia deklaracji
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Działu Informatycznego SPZOZ w Łęcznej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator do spraw dostępności:

Halina Styk
tel. 81 752 63 00; fax. 81 752 63 01
koordynator@szpital.leczna.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt email lub telefoniczny:

Marcin Staszczak,
it@szpital.leczna.pl
tel. 81 752 61 99

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, ale nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i/lub powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej mieści się w jednym budynku, który jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przed wejściem do budynku Szpitala jest wydzielone osiem miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnością. W głównym budynku Szpitala zamontowane są windy ułatwiające dostanie się na piętra oddziałów i administracji. W budynku zamontowane są również tablice informacyjne podświetlane oraz monitor wyświetlający wszystkie zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych ułatwiający zapoznanie się z harmonogramem przyjęć lekarzy specjalistów dla osób z niepełnosprawnościami. Na wszystkich kondygnacjach budynku Szpitala przystosowane są toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.