Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Historia Szpitala

Historia Szpitala

KALENDARIUM BUDOWY

Lata osiemdziesiąte XX wieku – jeśli kopalnia, to i szpital
O nowym szpitalu w Łęcznej zaczęto mówić przy okazji budowy Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Już wtedy Urząd Miasta Łęczna wskazywał pod lokalizację teren o pow. 10,5 ha, ale kryzys lat 80. zahamował wszelkie działania na kilkanaście lat.
Rok 1995 – Komitet Budowy Szpitala
8 marca burmistrz Jerzy Blicharski zorganizował spotkanie z udziałem wójtów z okolicznych gmin oraz zarządu „Bogdanki” i dyrektora Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w sprawie konieczności budowy szpitala.
17 maja samorządy gmin: Łęczna, Milejów, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn, Uścimów, Cyców oraz dyrekcja Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej i zarząd KWK „Bogdanka” zdecydowały o powołaniu Komitetu Budowy Szpitala. 18 maja odbyło się spotkanie z wojewodą lubelskim Edwardem Hunkiem, który wystąpił z pisemnym wnioskiem do Urzędu Rady Ministrów w sprawie budowy szpitala w Łęcznej.
Rok 1996 – trójstronne porozumienie
22 lipca między wojewodą lubelskim, burmistrzem Łęcznej i prezesem zarządu KWK „Bogdanka” zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie budowy szpitala . Wspólny udział finansowy na lata 1997 – 2000 określono na kwotę 6 mln zł, co stanowiło 8,6 proc. planowanych nakładów na inwestycję. Budowa szpitala miała kosztować 70 mln zł.
25 lipca porozumienie przedstawiono ministrowi Jackowi Żochowskiemu. Posiadanie tzw. wkładu własnego było warunkiem uzyskania akceptacji władz centralnych. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowało Koncepcję Programowo-Przestrzenną Szpitala w Łęcznej. Miała to być inwestycja centralna. Udało się ją umieścić w budżecie państwa na 1997 rok z kwotą ponad 4 mln zł.
Rok 1997 – przetarg na dokumentację
Wojewoda lubelski powołał komisję przetargową, która wyłoniła wykonawcę dokumentacji technicznej. Wygrała warszawska firma APP Unimed, specjalizująca się w projektowaniu obiektów służby zdrowia. Prace rozpoczęto w IV kwartale.
Rok 1998 – prace projektowe
W budżecie państwa na bieżący rok zaplanowano 2 mln zł. W I kwartale projektanci przygotowali koncepcję budowy szpitala. Druga koncepcja powstała w IV kwartale.
Rok 1999 – nie rejonowy, ale powiatowy
Po reformie administracyjnej w 1999 roku inwestycję przejął powiat łęczyński. W połowie roku dopełniono formalności dotyczących przekazania Starostwu Powiatowemu gruntów – Rada Miasta podjęła uchwałę, podpisano akt notarialny.
Przetarg na wykonanie pierwszego etapu wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Puławy” S.A. Plac budowy przekazano przedsiębiorstwu 15 listopada. W zakresie robót przewidywano makroniwelacje terenu, wykonanie budynku zespołu energetyczne–go wraz z jego częściowym wyposażeniem oraz postawienie ogrodzenia.
Koszt prac – ponad 1,1 mln zł.
Rok 2000 – kamień węgielny
W czerwcu poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod budowę Szpitala Rejonowego w Łęcznej. Uroczystości, których gospodarzem był starosta powiatu łęczyńskiego Henryk Gański, odbyły się na placu budowy przy ul. Krasnostawskiej. Rozpoczęła je msza święta, którą odprawił metropolita lubelski, ks. arcybiskup Józef Życiński. Zakończenie budowy przewidywano za pięć lat.
Rok 2001 – szpital w budowie
W czerwcu do Kontraktu Województwa Lubelskiego wpisano zadanie „Budowa Szpitala w Łęcznej”. W lipcu zawarto umowę z marszałkiem województwa lubelskiego, a w sierpniu umowę wykonawczą z wojewodą lubelskim na realizację zadania z kontraktu.
Gdy w urzędach toczyła się batalia o pieniądze na kontynuację inwestycji, spełniano kolejne wymogi formalne, to na placu budowy obiekt nabierał kształtów. W połowie roku w segmencie „A” (diagnostyczno-zabiegowym) wykonano ścianki działowe, w części „E” (szpitalnej) wykonano słupy, wykopy, roboty ziemne, zakończono prace przy fundamentach i w 30 proc. wykonano ściany. Trwały prace w budynku „D” (segment łóżkowy).
Rok 2002 – zmiany
W maju Zarząd Powiatu Łęczyńskiego zmienił strukturę programową szpitala. Zmniejszono liczbę łóżek z 196 do 144, zrezygnowano z oddziału dziecięcego. 3 czerwca zmiany zatwierdził Zarząd Województwa Lubelskiego.
Rok 2003 – nowa koncepcja
Powiat łęczyński rozwiązał umowę z inwestorem zastępczym i sam został inwestorem bezpośrednim. W marcu zarząd powiatu przyjął zmienioną Koncepcję Programowo-Przestrzenną budowanego szpitala. W maju firma APP Unimed przygotowała projekty, a w czerwcu Starostwo Powiatowe uzyskało zmianę decyzji pozwolenia na budowę.
W sierpniu lubelskie media opisywały, że cały teren otoczony jest ogrodzeniem. W przyszłości miały tu być park i parkingi, a na placu budowy już widać solidny budynek. 31 grudnia wygasł trzyletni kontrakt, w którym zapisana była budowa szpitala w Łęcznej.
Rok 2004 – są pieniądze i wykonawca
23 czerwca władze powiatu podpisały umowę z marszałkiem województwa lubelskiego na kontynuację budowy szpitala. Zakres robót wyceniono na 9 mln zł, z czego 1,5 mln zł miały to być środki własne. We wrześniu, po uzyskaniu pozytywnej decyzji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wszczęto procedurę przetargową w trybie zamówienia „negocjacje bez ogłoszenia”. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w segmentach „A” i „B”.
Rok 2005 – pierwszy odbiór
W sierpniu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2005. Umowę wykonawczą na kwotę ponad 6,3 mln zł, w tym ponad 1,5 mln zł jako środki własne, powiat podpisał z wojewodą lubelskim we wrześniu. W grudniu nastąpił odbiór techniczny Zespołu Diagnostyczno-Zabiegowego.
Rok 2006 – część diagnostyczna i zabiegowa dla pacjentów
17 stycznia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie Zespołu Diagnostyczno-Zabiegowego, a 27 stycznia przekazano go do dyspozycji pacjentów. Ta część stanowiła ok. 30 proc. całego kompleksu szpitala. Uruchomiono w niej przychodnię specjalistyczną, z gabinetami lekarskimi, zabiegowymi i rehabilitacyjnymi oraz laboratorium.
W tej części budynku znajdowała się także centrala systemowa centralnego ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji, telefoniczna, sygnalizacji alarmowej, przeciwpożarowa, oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz sieci stanowiące bazę wyjściową dla przyłączy w części nieoddanej jeszcze do użytku.
11 grudnia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Powiatowego wydał pozwolenie na użytkowanie Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
Rok 2007 – kontrakt dla województwa
W maju zakończono prace budowlane w segmencie Ł-1 (podjazd dla karetek).
W lipcu w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez ministra rozwoju regionalnego, a Samorządem Województwa Lubelskiego, reprezentowanym przez marszałka województwa, podpisano Kontrakt dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2008. W wykazie inwestycji wieloletnich wpisano „Szpital Rejonowy w Łęcznej”. Na dokończenie robót przewidziano 30 mln zł. O brakujące 9 mln zł Zarząd Powiatu Łęczyńskiego wystąpił do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sierpniu. Ostatecznie w październiku podpisano umowę wykonawczą z wojewodą lubelskim na kwotę 39 mln zł.
Rok 2008 – pozwolenie na użytkowanie
W styczniu starosta powiatu łęczyńskiego Adam Niwiński podpisał umowę z konsorcjum firm Dombud na dokończenie robót budowlano-instalacyjnych. Budowę zakończono 31 grudnia 2008 roku i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie.
Rok 2009 – przeprowadzka i uroczystości
1 lutego 2009 r. w nowym obiekcie szpitalnym otwarta została Stacja Dializ im. ks. Jana Chudzika firmy B. Braun Avitum Poland sp. z o.o. Arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski, dokonał poświęcenia nowej placówki. Udział w uroczystości wziął wicestarosta Andrzej Dyczewski, który przekazał list od starosty Adama Niwińskiego.
Patrona szpitala miała wybrać kapituła konkursowa. Po głosowaniu 25 lutego zdecydowano, że szpital będzie nosił imię Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.
Od 14 kwietnia, jak podały media, trwała przeprowadzka ze starego szpitala w Jaszczowie do placówki w Łęcznej. Uruchomiono oddziały: wewnętrzny, urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny oraz izbę przyjęć. Pierwszy pacjent został przyjęty do szpitala 20 kwietnia. W Łęcznej powstało też Centrum Leczenia Oparzeń, którego szefem został prof. Jerzy Strużyna, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.
23 maja odbyło się otwarcie Szpitala Powiatowego w Łęcznej – placówce nadano imię Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej i odsłonięto tablicę pamiątkową. Gospodarzem uroczystości był starosta powiatu łęczyńskiego Adam Niwiński, obecni byli także marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, parlamentarzyści ziemi lubelskiej, władze wojewódzkie i samorządowe. Mszę odprawił ks. arcybiskup Józef Życiński.
Budowa szpitala kosztowała 92 552 860,83 zł (wartość robót budowlanych). Na wyposażenie szpitala powiat łęczyński otrzymał z budżetu państwa 14 mln zł oraz 2 mln zł z LW „Bogdanka” S.A.