Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łęcznej

Kontakt z oddziałem
Sekretariat
Lekarz koordynujący
Dyżurka pielęgniarek
Pielęgniarka koordynująca
Przydatne informacje o oddziale
 1. Informacje ogólne
 2. Wymagane dokumenty

Informacje ogólne

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, 63 łóżkowym, zapewniającym całodobową opiekę pacjentom przewlekle chorym, którym stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym, a nie wymagają oni hospitalizacji. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, wymagające stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, którzy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

Do zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych.
O miejsce w ZOL nie mogą ubiegać się osoby, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Celem pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, aktywizacja, usprawnienie ruchowe oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.
Pacjenci w ZOL mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską oraz opiekuna medycznego
Zapewnione są również konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia pacjent wymagający hospitalizacji jest przenoszony do oddziału szpitalnego.
Podczas leczenia w oddziale szpitalnym pacjent ma zagwarantowany powrót do ZOL do 15 dni hospitalizacji , bez konieczności ponownego składania wniosku.

Ponadto podczas pobytu pacjenta w Zakładzie rodzina może wystąpić z wnioskiem o udzielenie przepustki w wymiarze 10 % czasu pobytu chorego w ZOL.
Personel pracujący w ZOL posiada wysokie kwalifikacje do sprawowania kompleksowej opieki nad przewlekle chorymi.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oferuje swoim podopiecznym terapię zajęciową, która ma na celu aktywizację naszych podopiecznych oraz budowanie ich poczucia samoakceptacji. Zajęcia terapii zajęciowej mają na celu wyeliminowanie poczucia izolacji i osamotnienia. Terapia zajęciowa jest dobrowolna i realizowana poprzez następujące czynności:

 • Zajęcia plastyczne, np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu;
 • Codzienne spacery i zabawy ruchowe – także w sezonach jesiennych i zimowych
 • Angażowanie podopiecznych w czynności związane z codziennym życiem. Pobudzanie zaradności i usamodzielnianie;
 • Nauka współżycia w grupie i środowisku;
 • Organizowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych we współpracy z GOK, szkołą i przedszkolem;
 • Uczestnictwo w Mszy Świętej.

W ZOL zatrudniona jest fizjoterapeutka oferująca podopiecznym ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynne, izometryczne, korekcyjne, nauka chodu, PNF, terapia manualna.

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym finansowany jest przez NFZ i pacjenta, który ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania
W ZOL obowiązuje kolejka oczekujących na przyjęcie.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji i przyjęcia pacjenta do ZOL

 1. Skierowanie świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo – leczniczego wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 2. Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym,
 3. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie należy przedstawić postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody,
 4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli takie istnieje
 6. Wniosek świadczeniobiorcy / opiekuna prawnego o wydanie skierowania do ZOL ( do lekarza rodzinnego / lekarza innego podmiotu kierującego pacjenta do ZOL )
 7. Upoważnienie świadczeniobiorcy do złożenia wniosku w jego imieniu przez inne osoby o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w SP ZOZ w Łęcznej ( do lekarza rodzinnego / lekarza innego podmiotu kierującego do ZOL )
 8. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
 9. Kartę oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel, wystawioną przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego ( POZ / pielęgniarkę innego podmiotu kierującego do ZOL )
 10. Jeżeli pacjent wymaga żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową należy dostarczyć dokumenty kwalifikujące go do w/w diety oraz skalę NRS,
 11. Ksero wszystkich dotychczasowych wypisów z przebytego leczenia szpitalnego, oraz posiadanej innej dokumentacji medycznej
 12. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUZ, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),
  • do decyzji o dochodach należy dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do ZOL w SPZOZ w Łęcznej o potrącanie opłaty za pobyt w w/w zakładzie
 13. Kserokopie ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego.


W przypadku wydania przez Sąd orzeczenia o umieszczeniu świadczeniobiorcy w Zakładzie nie są wymagane: wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie. Orzeczenie Sądu Opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Zakładzie.
Dokumenty należy złożyć kompletne. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wniosek nie będzie rozpatrywany.
Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZOL jest kwalifikacja złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentacji. Następnie pacjent jest wpisywany na listę osób oczekujących. O przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu informujemy telefonicznie na wskazany we wniosku numer telefonu.

Dokumenty należy złożyć kompletne, w sekretariacie SPZOZ w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.
Do dokumentów należy dołączyć dane kontaktowe do pacjenta, jego rodziny lub opiekuna prawnego.