Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 7526300, e-mail: sekretariat@szpital.leczna.pl

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail:  iod@szpital.leczna.pl lub listownie na adres:  ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji). Państwa dane osobowe nie będą nikomu udostępniane.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługują Państwu jako Pacjentom następujące prawa

·       prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych,

·       prawo do ich sprostowania,

·       prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie administratora.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa korespondencję.