Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Statut

 
 
 

 
S T A T U T
 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 


 Łęczna dnia 29.07.2022 r.

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą  i działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. z Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.).

2.  Zakład posiada osobowość prawną.

§ 2

1.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Łęczyński.

2.   Zakład tworzy i likwiduje Rada Powiatu Łęczyńskiego, zwana dalej „Radą Powiatu”.

 

§ 3

Zakład działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2022 poz. 633
z późn. zm.);

2)     niniejszego Statutu;

3)     Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 192 z dnia 17.08.1998r. w sprawie przekształcenia Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej;

4)     innych obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział II
Cele i zadania Zakładu

§ 4

Celem funkcjonowania Zakładu jest ochrona zdrowia ludności objętej obszarem jego działania przez udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych, stacjonarnych
i ambulatoryjnych oraz świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i promocji zdrowia, a ponadto realizacja zadań wynikających z potrzeb obronnych państwa.

§ 5

Do zadań Zakładu należy :

1.  Sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w zakresie:

1)  chirurgii ogólnej;

2)  chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej;

3)  leczenia oparzeń;

4)  ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

5)  chorób wewnętrznych;

6)  intensywnej opieki medycznej;

7)  opieki długoterminowej;

8)  opieki pielęgnacyjno-leczniczej;

9)  rehabilitacji;

10) gastroenterologii;

11) geriatrii;

12) medycyny paliatywnej.

2.  Sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie:

1) chirurgii ogólnej;

2) ortopedii i traumatologii;

3) urologii;

4) terapii hiperbarycznej;

5) neurologii;

6) otolaryngologii;

7) alergologii;

8) dermatologii;

9) gruźlicy i chorób płuc;

10) psychiatrii;

11) reumatologii;

12) okulistyki;

13) ginekologii;

14) psychiatrii – w zakresie leczenia środowiskowego domowego;

15) diabetologii;

16) kardiologii;

17) endokrynologii;

18) rehabilitacji;

19) nefrologii;

20) medycyny sportowej;

21) medycyny pracy;

22) gastroenterologii;

23) chirurgii plastycznej;

24) chorób wewnętrznych;

25) geriatrii;

26) psychiatrii – w oddziale dziennym;

3. Udzielanie świadczeń diagnostycznych z zakresu:

1) audiometrii;

2) spirometrii;

3) echokardiografii;

4) analityki medycznej;

5) diagnostyki mikrobiologicznej;

6) rentgenodiagnostyki;

7) ultrasonografii;

8) tomografii komputerowej;

9) rezonansu magnetycznego;

10) endoskopii;

 11) badania palestezjometrii;

 12) EEG;

 13) polisomnografii.

4. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

5. Sprawowanie opieki medycznej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w tym:

1) świadczenie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

2) świadczenie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

3) transport medyczny.

6. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

7. Prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej opieki medycznej.

8. Prowadzenie rejestru usług medycznych.

9. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zakładu.

10.Działania z zakresu szkoleń w dziedzinach, które są przedmiotem działalności statutowej oraz prowadzenie badań klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Zakład realizując swoje statutowe cele współpracuje w szczególności z:

1)   uczelniami medycznymi;

2)   innymi zakładami opieki zdrowotnej;

3)   samorządami zawodów medycznych;

4)   organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

5)   administracją samorządową i rządową;

6)   fundacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną;

7)   instytucjami działającymi w ramach pomocy społecznej.

 

Rozdział III

Siedziba i obszar działania
 

§ 7

Siedzibą Zakładu jest miasto Łęczna: 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

 

§ 8

1.     Obszarem działania Zakładu jest Powiat Łęczyński.

2.     Zakład może również udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz ludności spoza obszaru określonego w ust. 1.

 

Rozdział IV

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii i uzależnień, lecznictwa szpitalnego, opieki długoterminowej, medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

 

§ 10

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

 

§ 11

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

 

Rozdział V

Struktura Organizacyjna Zakładu

 

§ 12

W strukturze Zakładu działają zakłady lecznicze, w skład których wchodzą jednostki i komórki organizacyjne zakładów leczniczych, działy administracyjne oraz samodzielne stanowiska.

 

§ 13

Zakłady Lecznicze,  Działy administracyjne, Samodzielne Stanowiska

1)  Szpital Powiatowy im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej

2)  Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łęcznej

3)  Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych

4)  Działy Administracyjne

5)  Samodzielne stanowiska

§ 14

Jednostki i komórki organizacyjne wchodzące w skład Zakładów leczniczych:

1.   Szpital Powiatowy im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Łęcznej:

1)   Oddział Chorób Wewnętrznych;

2)   Oddział Chirurgiczny Ogólny;

3)   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

4)    Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

5)   Oddział Rehabilitacyjny;

6)   Oddział Gastroenterologiczny;

7)   Oddział Chirurgii Plastycznej;

8)   Szpitalny Oddział Ratunkowy;

9)   Oddział Geriatryczny

10) Oddział Medycyny Paliatywnej;

11) Izba Przyjęć;

10)  Blok Operacyjny;

11) Apteka Szpitalna;

12) Centralna Sterylizatornia;

13) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne;

14) Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej;

15) Pracownia Endoskopii;

16)  Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

17) Pracownia USG;

18) Pracownia TK;

19)  Pracownia MRI;

20)  Pracownia Echokardiografii i Spirometrii;

21) Pracownia Audiometrii;

22) Pracownia badania Palestezjometrii i EEG;

23) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi;

24) Prosektorium.

2.  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Łęcznej

3.  Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych

a)    Przychodnia  Specjalistyczna:

1)   poradnia alergologiczna;

2)   poradnia diabetologiczna;

3)   poradnia endokrynologiczna;

4)   poradnia gastroenterologiczna;

5)   poradnia kardiologiczna;

6)   poradnia dermatologiczna;

7)   poradnia neurologiczna;

8)   poradnia chorób płuc;

9)   poradnia chorób wewnętrznych

10)   poradnia reumatologiczna;

11)   poradnia medycyny sportowej;

12)   poradnia położnicza –ginekologiczna;

13)   poradnia chirurgii ogólnej;

14)   poradnia chirurgii urazowo –ortopedycznej;

15)   poradnia okulistyczna;

16)   poradnia otolaryngologiczna;

17)   poradnia urologiczna;

18)   poradnia chirurgii plastycznej;

19)   poradnia gastroenterologiczna dla dzieci;

20)   poradnia rehabilitacyjna;

21)   poradnia geriatryczna;

22)   poradnia medycyny pracy wraz z Komorą Badań Wydolnościowych w Bogdance;

23)   poradnia medycyny pracy;

24)   poradnia zdrowia psychicznego;

25)   leczenie środowiskowe domowe;

26)   pracownia psychologiczna w Bogdance;

b) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

1)   gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2)   zespół transportu sanitarnego.

c) Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej:

1) ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej

2) pracownia fizjoterapii w Łęcznej

d) Ośrodek Hiperbarii:

1. Ośrodek terapii hiperbarycznej

e)  Oddział Dzienny Psychiatryczny

§ 15

Działy Administracyjne Zakładu to:

1)  Dział Finansowy;

2)  Dział Kadr i Płac;

3)  Dział Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych;

4)  Dział Administracji;

5)  Dział Rejestru Usług Medycznych;

6)  Dział Kontrolingu;

7)  Dział Informatyczny;

8)  Dział Archiwum Zakładu.

§ 16

Samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podległe Dyrektorowi to:

1)  Pełnomocnik ds. SZJ;

2)  Pełnomocnik ds. ISO;

3)  Pełnomocnik ds. akredytacji;

4)  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

5)  Pełnomocnik ds. praw pacjenta;

6)  Pełnomocnik ds. projektów

7)  Inspektor ochrony PPOŻ;

8)  Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;

9)  Inspektor ochrony danych;

10) Inspektor ochrony cywilnej;

11) Inspektor ds. ochrony radiologicznej;

12) Sekretarka;

13) Kapelan;

14) Dietetyk.

 

§ 17

Szczegółowe zasady organizacji i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Regulamin Organizacyjny.

 

Rozdział VI

Zarządzanie Zakładem
 

§ 18

1.     Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2.     Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

 

§ 19

1.     Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

2.     Dyrektor może upoważnić innych pracowników Zakładu do wykonywania jego uprawnień w zakresie wynikającym z pisemnie udzielonego pełnomocnictwa.

 

§ 20

1.     Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

2.     Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje się na podstawie powołania, umowy
o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

§ 21

Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy:

1)  Z - cy Dyrektora;

2)  Głównego Księgowego;

3)  Kierowników jednostek, komórek i działów Zakładu;

4)  Samodzielnych stanowisk pracy.

 

Rozdział VII

Rada Społeczna
 

§ 22

W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Zakładu.

 

§ 23

1.   Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu.

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3.   Odwołanie członka Rady Społecznej przez Radę Powiatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

1)     rezygnacji przez członka z pełnienia tej funkcji;

2)     3 – krotnej kolejnej nieobecności członka na posiedzeniu Rady Społecznej;

3)     podjęcia przez członka działalności zawodowej lub społecznej o charakterze konkurencyjnym wobec działalności Zakładu;

4)     choroby trwale lub długotrwale uniemożliwiającej członkowi wykonywanie powierzonych zadań;

5)     skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

§ 24

W skład Rady Społecznej wchodzi 7 członków:

1)   Starosta lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący;

2)   przedstawiciel Wojewody;

3)   pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu.

 

§ 25

Rada Społeczna działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego i zatwierdzonego przez Radę Powiatu, który określa w szczególności sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej oraz tryb pracy Rady Społecznej i podejmowania przez nią uchwał.

 

§ 26

W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

 

§ 27

W posiedzeniach Rady Społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

 

§ 28

Do zadań Rady Społecznej należy:

1.   Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2)   związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3)   przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu.

2.   Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

1)   planu finansowego i planu inwestycyjnego,

2)   rocznego sprawozdania z planu finansowego i planu inwestycyjnego,

3)   kredytów bankowych lub dotacji,

4)   podziału zysku,

5)   regulaminu organizacyjnego,

6)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i  sprzętu medycznego.

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do  zatwierdzenia Radzie Powiatu.

4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

5. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i Statucie Zakładu.

 

§ 29

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu.

 

Rozdział VIII

Gospodarka finansowa

 

§ 30

1.     Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2.     Zakład pokrywa koszty działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

§ 31

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

 

§ 32

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1)  z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2)  z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności;

3)  z odsetek od lokat;

4)  z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

5)  na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

6)  na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

7)  na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

§ 33

Zakład może otrzymać środki publiczne w szczególności z przeznaczeniem na:

1)   realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2)  remonty;

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

 

§ 34

1.     Zakład sporządza na koniec każdego roku obrachunkowego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych  oraz informację dodatkową.

2.     Zakład stosuje szczególne zasady rachunku kosztów z podziałem na ośrodki ich powstawania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 35

O podziale zysku decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 

§ 36

Wartość majątku Zakładu stanowią:

1)     Fundusz założycielski, czyli wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Powiatu, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie;

2)     Fundusz zakładu, czyli wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe
 

§ 37

Zakład podlega kontroli w zakresie określonym przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

§ 38

1.     Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego.

2.     Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 39

Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.