Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Aktualności

Projekt: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów trafił już do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Został zakupiony w ramach Projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej”. Wartość Projektu wynosi 2 081 125,21 zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 1768851,87 zł.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w styczniu 2018 r. Kolejne miesiące potrzebne były na przeprowadzenie procedur przetargowych, wyłonienie dostawców i zakupy.
Oficjalny termin zakończenia projektu upłynie z końcem października br. ale już teraz sprzęt pozyskany w ramach Projektu służy pacjentom. Są to m.in. pompy infuzyjne, defibrylatory, łóżka z wybudowaną wagą, kardiomonitory, aparat usg z zestawem sond czy aparat rtg z ramieniem C, mobilny aparat do znieczulenia.
W ramach Projektu, Szpitalny Oddział Ratunkowy został także wyposażony w nowe oświetlenie LED i system informatyczny.

Szpital w Łęcznej rozpoczął 1 stycznia 2018 r. realizację Projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Szpitala Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej”.
Wartość Projektu wynosi 2 081 125,21 zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 1 768 851,87 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i modernizację SOR. Na liście zakupu jest m.in. kardiomonitory, mobilny sprzęt do znieczulenia, respiratory stacjonarne, aparat usg z zestawem son, aparat przyłóżkowy, rtg, defibrylatory. Umowa z Ministerstwem Zdrowia – instytucją pośredniczącą a SP ZOZ w Łęcznej podpisana została 11 grudnia 2017 r.

Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w obszarze oddziaływania SOR-u SP ZOZ w Łęcznej.
Przewidziany cel bezpośredni zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu działań merytorycznych projektu zakładających realizację celów szczegółowych:
- wzrost dostępności specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej;
- poprawę warunków przyjmowania pacjentów na SOR w SP ZOZ w Łęcznej

Cele te będą osiągnięte poprzez następujące działania:
- zakup i doposażenie SOR w dodatkowy sprzęt diagnostyczny wraz z wymianą zużytego sprzętu medycznego, zrówno diagnostycznego jak także zabiegowego i leczniczego;
- zakupu systemu informatycznego RIS
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Wartość całego Projektu wynosi 2 081 125,21 zł, z czego dofinansowanie to 1 768 851,87 zł. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, a koordynatorem Projektu jest Ministerstwo Zdrowia.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko wdrożyła oraz udostępniła mechanizm, który umożliwia sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach.

Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie: następujących przepisów prawa:
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002,
- ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
- Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014 – 2020 – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
- Instytucja Pośrednicząca PO IiŚ 2014 – 2020 – Ministerstwo Zdrowia,
- instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
- prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
- prawo do ich przenoszenia,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:
pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl.

Informacje o danych osobowych będą przekazywane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą PO IiŚ 2014-2020.

powrót
POPRZEDNIA AKTUALNOŚĆ NASTĘPNA AKTUALNOŚĆ