Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.

+ -

Statut

S T A T U T
 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej 

 Łęczna dnia 29.07.2022 r.
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą  i działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. z Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.).

2.  Zakład posiada osobowość prawną.

§2

1.   Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Łęczyński.

2.   Zakład tworzy i likwiduje Rada Powiatu Łęczyńskiego, zwana dalej „Radą Powiatu”.

§3

Zakład działa na podstawie:
1)     ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2022 poz. 633
z późn. zm.);

2)     niniejszego Statutu;

3)     Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 192 z dnia 17.08.1998r. w sprawie przekształcenia Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej;

4)     innych obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II
Cele i zadania Zakładu

§4

Celem funkcjonowania Zakładu jest ochrona zdrowia ludności objętej obszarem jego działania przez udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistycznych, stacjonarnych
i ambulatoryjnych oraz świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i promocji zdrowia, a ponadto realizacja zadań wynikających z potrzeb obronnych państwa.

§5

Do zadań Zakładu należy :
1.  Sprawowanie stacjonarnej opieki medycznej w zakresie:

1)  chirurgii ogólnej;

2)  chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej;

3)  leczenia oparzeń;

4)  ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

5)  chorób wewnętrznych;

6)  intensywnej opieki medycznej;

7)  opieki długoterminowej;

8)  opieki pielęgnacyjno-leczniczej;

9)  rehabilitacji;

10) gastroenterologii;

11) geriatrii;

12) medycyny paliatywnej.

2.  Sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie:
1) chirurgii ogólnej;

2) ortopedii i traumatologii;

3) urologii;

4) terapii hiperbarycznej;

5) neurologii;

6) otolaryngologii;

7) alergologii;

8) dermatologii;

9) gruźlicy i chorób płuc;

10) psychiatrii;

11) reumatologii;

12) okulistyki;

13) ginekologii;

14) psychiatrii – w zakresie leczenia środowiskowego domowego;

15) diabetologii;

16) kardiologii;

17) endokrynologii;

18) rehabilitacji;

19) nefrologii;

20) medycyny sportowej;

21) medycyny pracy;

22) gastroenterologii;

23) chirurgii plastycznej;

24) chorób wewnętrznych;

25) geriatrii;

26) psychiatrii – w oddziale dziennym;

3. Udzielanie świadczeń diagnostycznych z zakresu:
1) audiometrii;

2) spirometrii;

3) echokardiografii;

4) analityki medycznej;

5) diagnostyki mikrobiologicznej;

6) rentgenodiagnostyki;

7) ultrasonografii;

8) tomografii komputerowej;

9) rezonansu magnetycznego;

10) endoskopii;

 11) badania palestezjometrii;

 12) EEG;

 13) polisomnografii.

4. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.
5. Sprawowanie opieki medycznej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w tym:
1) świadczenie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

2) świadczenie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

3) transport medyczny.

6. Działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
7. Prowadzenie działalności usługowej i administracyjnej dla jednostek podstawowej opieki medycznej.
8. Prowadzenie rejestru usług medycznych.
9. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownikom Zakładu.
10.Działania z zakresu szkoleń w dziedzinach, które są przedmiotem działalności statutowej oraz prowadzenie badań klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Zakład realizując swoje statutowe cele współpracuje w szczególności z:
1)   uczelniami medycznymi;

2)   innymi zakładami opieki zdrowotnej;

3)   samorządami zawodów medycznych;

4)   organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

5)   administracją samorządową i rządową;

6)   fundacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną;

7)   instytucjami działającymi w ramach pomocy społecznej.

Rozdział III
Siedziba i obszar działania
 
§7

Siedzibą Zakładu jest miasto Łęczna: 21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52.

§8

1.     Obszarem działania Zakładu jest Powiat Łęczyński.

2.     Zakład może również udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz ludności spoza obszaru określonego w ust. 1.

Rozdział IV
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji leczniczej, psychiatrii i uzależnień, lecznictwa szpitalnego, opieki długoterminowej, medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

§10

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

§11

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach organizacyjnych Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.

Rozdział V
Struktura Organizacyjna Zakładu

§12

W strukturze Zakładu działają zakłady lecznicze, w skład których wchodzą jednostki i komórki organizacyjne zakładów leczniczych, działy administracyjne oraz samodzielne stanowiska.

§13

Zakłady Lecznicze,  Działy administracyjne, Samodzielne Stanowiska

1)  Szpital Powiatowy im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej

2)  Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Łęcznej

3)  Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych

4)  Działy Administracyjne

5)  Samodzielne stanowiska

§14

Jednostki i komórki organizacyjne wchodzące w skład Zakładów leczniczych:
1.   Szpital Powiatowy im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Łęcznej:

1)   Oddział Chorób Wewnętrznych;

2)   Oddział Chirurgiczny Ogólny;

3)   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

4)    Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

5)   Oddział Rehabilitacyjny;

6)   Oddział Gastroenterologiczny;

7)   Oddział Chirurgii Plastycznej;

8)   Szpitalny Oddział Ratunkowy;

9)   Oddział Geriatryczny

10) Oddział Medycyny Paliatywnej;

11) Izba Przyjęć;

10)  Blok Operacyjny;

11) Apteka Szpitalna;

12) Centralna Sterylizatornia;

13) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne;

14) Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej;

15) Pracownia Endoskopii;

16)  Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

17) Pracownia USG;

18) Pracownia TK;

19)  Pracownia MRI;

20)  Pracownia Echokardiografii i Spirometrii;

21) Pracownia Audiometrii;

22) Pracownia badania Palestezjometrii i EEG;

23) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi;

24) Prosektorium.

2.  Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Łęcznej
3.  Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych
a)    Przychodnia  Specjalistyczna:

1)   poradnia alergologiczna;

2)   poradnia diabetologiczna;

3)   poradnia endokrynologiczna;

4)   poradnia gastroenterologiczna;

5)   poradnia kardiologiczna;

6)   poradnia dermatologiczna;

7)   poradnia neurologiczna;

8)   poradnia chorób płuc;

9)   poradnia chorób wewnętrznych

10)   poradnia reumatologiczna;

11)   poradnia medycyny sportowej;

12)   poradnia położnicza –ginekologiczna;

13)   poradnia chirurgii ogólnej;

14)   poradnia chirurgii urazowo –ortopedycznej;

15)   poradnia okulistyczna;

16)   poradnia otolaryngologiczna;

17)   poradnia urologiczna;

18)   poradnia chirurgii plastycznej;

19)   poradnia gastroenterologiczna dla dzieci;

20)   poradnia rehabilitacyjna;

21)   poradnia geriatryczna;

22)   poradnia medycyny pracy wraz z Komorą Badań Wydolnościowych w Bogdance;

23)   poradnia medycyny pracy;

24)   poradnia zdrowia psychicznego;

25)   leczenie środowiskowe domowe;

26)   pracownia psychologiczna w Bogdance;

b) Ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

1)   gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2)   zespół transportu sanitarnego.

c) Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej:

1) ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej

2) pracownia fizjoterapii w Łęcznej

d) Ośrodek Hiperbarii:

1. Ośrodek terapii hiperbarycznej

e)  Oddział Dzienny Psychiatryczny

§15

Działy Administracyjne Zakładu to:

1)  Dział Finansowy;

2)  Dział Kadr i Płac;

3)  Dział Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych;

4)  Dział Administracji;

5)  Dział Rejestru Usług Medycznych;

6)  Dział Kontrolingu;

7)  Dział Informatyczny;

8)  Dział Archiwum Zakładu.

§16

Samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio podległe Dyrektorowi to:

1)  Pełnomocnik ds. SZJ;

2)  Pełnomocnik ds. ISO;

3)  Pełnomocnik ds. akredytacji;

4)  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

5)  Pełnomocnik ds. praw pacjenta;

6)  Pełnomocnik ds. projektów

7)  Inspektor ochrony PPOŻ;

8)  Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;

9)  Inspektor ochrony danych;

10) Inspektor ochrony cywilnej;

11) Inspektor ds. ochrony radiologicznej;

12) Sekretarka;

13) Kapelan;

14) Dietetyk.

§17

Szczegółowe zasady organizacji i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Regulamin Organizacyjny.


Rozdział VI
Zarządzanie Zakładem
 
§18

1.     Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2.     Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

§19

1.     Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

2.     Dyrektor może upoważnić innych pracowników Zakładu do wykonywania jego uprawnień w zakresie wynikającym z pisemnie udzielonego pełnomocnictwa.

§20

1.     Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.

2.     Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje się na podstawie powołania, umowy
o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§21

Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy:
1)  Z - cy Dyrektora;

2)  Głównego Księgowego;

3)  Kierowników jednostek, komórek i działów Zakładu;

4)  Samodzielnych stanowisk pracy.

Rozdział VII
Rada Społeczna
 
§22

W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Zakładu.

§23

1.   Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu.

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3.   Odwołanie członka Rady Społecznej przez Radę Powiatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

1)     rezygnacji przez członka z pełnienia tej funkcji;

2)     3 – krotnej kolejnej nieobecności członka na posiedzeniu Rady Społecznej;

3)     podjęcia przez członka działalności zawodowej lub społecznej o charakterze konkurencyjnym wobec działalności Zakładu;

4)     choroby trwale lub długotrwale uniemożliwiającej członkowi wykonywanie powierzonych zadań;

5)     skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§24

W skład Rady Społecznej wchodzi 7 członków:

1)   Starosta lub osoba przez niego wyznaczona - jako przewodniczący;

2)   przedstawiciel Wojewody;

3)   pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu.

§25

Rada Społeczna działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego i zatwierdzonego przez Radę Powiatu, który określa w szczególności sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej oraz tryb pracy Rady Społecznej i podejmowania przez nią uchwał.

§26

W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

§27

W posiedzeniach Rady Społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§28

Do zadań Rady Społecznej należy:
1.   Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:

1)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2)   związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3)   przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,

4)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu.

2.   Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

1)   planu finansowego i planu inwestycyjnego,

2)   rocznego sprawozdania z planu finansowego i planu inwestycyjnego,

3)   kredytów bankowych lub dotacji,

4)   podziału zysku,

5)   regulaminu organizacyjnego,

6)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i  sprzętu medycznego.

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do  zatwierdzenia Radzie Powiatu.

4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

5. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

6. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i Statucie Zakładu.

§29

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu.

Rozdział VIII
Gospodarka finansowa

§30

1.     Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2.     Zakład pokrywa koszty działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

§31

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

§32

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1)  z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2)  z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje prowadzenie takiej działalności;

3)  z odsetek od lokat;

4)  z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

5)  na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

6)  na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

7)  na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§33

Zakład może otrzymać środki publiczne w szczególności z przeznaczeniem na:
1)   realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2)  remonty;

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

§34

1.     Zakład sporządza na koniec każdego roku obrachunkowego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych  oraz informację dodatkową.

2.     Zakład stosuje szczególne zasady rachunku kosztów z podziałem na ośrodki ich powstawania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§35

O podziale zysku decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§36

Wartość majątku Zakładu stanowią:
1)     Fundusz założycielski, czyli wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Powiatu, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie;

2)     Fundusz zakładu, czyli wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
 
§37

Zakład podlega kontroli w zakresie określonym przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§38

1.     Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego.

2.     Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§39

Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.