Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Certyfikaty i wyróżnienia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy w zakresie świadczenia usług medycznych w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, medycyny pracy, rehabilitacji i diagnostyki medycznej. 17 lutego 2012 roku odbył się I audit w nadzorze, w wyniku którego nie stwierdzono żadnych niezgodności i nieprawidłowości. W obszarze Systemu Zarządzania Jakością SPZOZ Łęczna ciągle się doskonali. W procesie głównym – świadczenia usług medycznych w ostatnim okresie poszerzono ofertę medyczną o nowe zabiegi – leczenie w komorze hiperbarycznej oraz zabiegi z zakresu bariatrii.

 

Kalendarium


1. Zarządzenie Dyrektora Nr 11/2007 z dn. 01.06.2007 r. w sprawie wdrażania SZJ według PN-EN ISO 9001:2001. Dyrektor SP ZOZ zobowiązał wszystkich pracowników do czynnego udziału w pracach mających na celu wdrożenie, późniejszą certyfikację i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami w/w normy.


2. Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2007 z dn. 01.06.2007 r. w spr. powołania Pełnomocnika Dyrektora do spraw systemu zarządzania jakością w SPZOZ w Łęcznej. Pełnomocnik - Pani Marzena Drozd, zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego.

3. Zarządzenie Dyrektora Nr 13/2007 z dn. 01.06.2007 r. w spr. opracowana i opublikowania polityki jakości. Polityka jakości to deklaracja zawierająca zobowiązanie Kierownictwa Zakładu do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

4. W okresie od czerwca do grudnia 2007 r. tworzono dokumentację systemu zarządzania jakością wymagana normą PN-EN ISO 9001:2001. Powstały także dokumenty usprawniające organizację pracy w Zakładzie oraz dokumenty mające na celu podwyższenie jakości świadczonych usług medycznych.
Opracowano:
- Księga Jakości, zawierająca zbiorcze zestawienie procesów
- Procedury (43 szt.)
Księga Jakości i wszystkie procedury wprowadzone zostały do stosowania Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Łęcznej Nr 23/2007 z dnia 19.10.2007 r.

5. Zarządzenie Dyrektora 22/2007 z dnia 12.10.2007 r. w spr.wprowadzenia Misji SPZOZ w Łęcznej.

6. Zarządzenie Dyrektora SPZOZ Nr 39/2007 z dn. 23.11.2007 r., w spr. Regulaminu Badania Satysfakcji Pacjenta .
Regulamin zawiera ankiety do wypełniania przez pacjentów.
Ankiety dostępne są we wszystkich placówkach SPZOZ w Łecznej (również w Szpitalu Rejonowym w Jaszczowie i w ZOL w Puchaczowie) dwukrotnie w ciągu roku, w miesiącu maju i październiku. Analiza ankiet ma na celu pomiar poziomu satysfakcji pacjentów z usług medycznych świadczonych przez SPZOZ w Łęcznej.

7. W okresie 18.02.2008 – 19.02.2008 r. jednostka certyfikująca TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. z Warszawy, przeprowadziła audit certyfikujący, w wyniku którego SPZOZ w Łęcznej otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000 Nr 75.100.30965. Certyfikat wystawiony został w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

8. Zarządzenie nr 3/2009 w sprawie zmiany na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora do spraw systemu zarządzania jakością w SPZOZ w Łęcznej. Z dniem 21.01.2009 r nowym pełnomocnikiem powołano Martę Krasuską.

9. W okresie od 1.0402009 r. do 31.12.2009 r. zmodyfikowano dokumentację systemową, Księgę Jakości, Politykę Jakości dostosowując do wymagań nowej Normy ISO PN-9001 : 2009.

10. Dnia 17.09.2009 r. jednostka certyfikująca TUV Rheinland przeprowadziła dodatkowy audit specjalny – pozaplanowy, mający na celu rozszerzenie zakresu certyfikacji o lecznictwo szpitalne. Podczas auditu nie stwierdzono niezgodności i rozszerzono zakres certyfikacji obejmujący: „Świadczenie usług medycznych w zakresie lecznictwa szpitalnego, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego, medycyny pracy, rehabilitacji i diagnostyki medycznej”.

11. Dnia 12.02.2010 r. jednostka certyfikująca przeprowadziła audit nadzoru, w wyniku którego utrzymany został certyfikat ISO.

 

12. W lutym 2011 roku w SPZOZ w Łęcznej odbył się audit dla ponownej certyfikacji, w wyniku którego organizacja utrzymała certyfikat ISO na zgodność z normą PN-EN 9001:2009.

 

13. Dnia 17 lutego 2012 roku odbył się I audit w nadzorze, w wyniku którego nie stwierdzono żadnych niezgodności i nieprawidłowości.

W obszarze Systemu Zarządzania Jakością SPZOZ Łęczna ciągle się doskonali.
W procesie głównym – świadczenia usług medycznych w ostatnim okresie poszerzono ofertę medyczną o nowe zabiegi – leczenie w komorze hiperbarycznej oraz zabiegi z zakresu bariatrii.

 

Kontakt:

Pełnomocnik ds. ISO, Pielęgniarka Koordynująca Przychodni Specjalistycznej

mgr Marta Krasuska

tel. 81  752 62 23