Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Puchaczowie

Zakład Opiekuńczo -  Leczniczy w Puchaczowie
ul. Partyzantów 9
21-013 Puchaczów

tel. 817579077


Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, może zostać przyjęty świadczeniobiorca wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,

Opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymał 40 punktów lub mniej.


Wymagane dokumenty:

Przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 731):

1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

3. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/przebywającego w zakładzie opiekuńczym -  skala Barthel.

4. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

5. Oświadczenie, zgoda na potrącenie 70% otrzymywanego świadczenia,

6. Ewidencja personalna rodziny.

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL pobiera się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Sekretariat
ul. Krasnystawska 52
tel. 81 752 6300

lub

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

21-013 Puchaczów

ul. Partyzantów 9

Tel. 817579077

 

lub

http://www.szpital.leczna.pl

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL należy złożyć w Sekretariacie SPZOZ w Łęcznej.

 

Osoba która złożyła komplet dokumentów zostaje umieszczona na liście osób oczekujących na przyjęcie do ZOL. Termin przyjęcia uzależniony jest od dysponowania wolnymi miejscami. W przypadku zwolnienia się miejsca, osoba oczekująca zostaje powiadomiona telefonicznie bądź pisemnie o możliwości i terminie przyjęcia.

Osoba przyjęta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty lub emerytury.

 

Wraz z kompletem wypełnionych i podpisanych dokumentów wskazane jest również dostarczenie:

1. Kopii kart informacyjnych z przebytego leczenia szpitalnego,
2. Kopii decyzji rentalno – emerytalnej,
3. Kopii dowodu osobistego pacjenta,
4. Kopii przyznanej grupy inwalidzkiej jeśli chory taką posiada, kopii postanowienia Sądu o ubezwłasnowolnieniu pacjenta – jeśli takie ma miejsce.
5. Dokumentów kwalifikujących pacjenta do żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową – jeżeli takie ma miejsce
6. Wyników badań laboratoryjnych wykonanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przyjęciem do ZOL ( morfologia, OB, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, bilirubina, cukier i kreatynina we krwi, Hbs), wymazu z odleżyn, EKG oraz RTG klatki piersiowej wykonanego  w okresie ostatnich 2 lat.
7. Potwierdzonej własnoręcznym podpisem pacjenta zgody na pobyt w ZOL.

Warunki  przyjęcia:


1. Warunkiem przyjęcia pacjenta jest kwalifikacja lekarza opiniującego o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na podstawie złożonego kompletu dokumentacji pacjenta.

2. Kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego powiadamia osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu drogą telefoniczną lub na piśmie.

3. Osoby oczekujące na miejsce w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym umieszcza się na liście osób oczekujących, prowadzonej w ZOL.

4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia wizyty domowej pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w celu uzupełnienia dokumentacji.


Przeciwwskazania do przyjęcia:

1. Choroba nowotworowa.

2. Zaburzenia i choroby psychiczne.

 

Informacja dla rodziny pacjenta:


1. Rodzina proszona jest o zabranie ze sobą do ZOL wszystkich środków pomocowych, używanych przez pacjenta na co dzień tj. wózek, chodzik, laska, oraz leków przyjmowanych przez pacjenta itp.

2. Należy podpisać rzeczy osobiste pacjenta.

3. Rodzina zabiera do prania rzeczy osobiste pacjenta.
4. Personel nie odpowiada za pozostawione przez rodzinę przy pacjencie rzeczy wartościowe i pieniądze.

nazwa i opis pliku pobierz

KOMPLET_DOKUMENTW_DO_ZOL.pdf


owiadczenie_o_potrceniu_renty.pdf


ewidencja_personalna__ZOL.jpeg