Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Regulamin odwiedzin

REGULAMIN ODWIEDZIN

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

1.   Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach, w sposób nie zaburzający pracy oddziału.
2.   W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać również w innych godzinach niż ustalone na oddziałach szpitalnych, jednak za zgoda lekarza koordynującego lub lekarza dyżurującego.
3.   Ze względu na przebywanie w szpitalu innych chorych i ich prawo do poszanowania intymności i spokoju u jednego pacjenta jednocześnie mogą przebywać tylko dwie osoby odwiedzające.
4.   Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a w przypadku oddziałów ,które dysponują wydzielonymi częściami korytarza z miejscami siedzącymi – są także miejscami do odwiedzin.
5.   Dyrektor Szpitala może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenie epidemicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni i stosownie ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału.
6.   Lekarz koordynujący może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego gdy:

a)  pacjent jest w stanie terminalnym

b)  pacjent jest po zabiegu operacyjnym

c)   pacjent jest pobudzony.

7.   Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się po uzgodnieniu z lekarzem/pielęgniarką dyżurną w zakresie:

a)  karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków

b)  utrzymania higieny ciała

c)   zmianie bielizny osobistej/pościelowej

d)  wsparcia emocjonalnego , poczucia bezpieczeństwa.

8.   Sugeruje się ,aby osoby niepełnoletnie odwiedzały pacjentów  wraz z osoba dorosłą , za zgodą Lekarza koordynującego lub lekarza dyżurnego.
9.   Na terenie oddziałów szpitalnych obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchenek oddziałowych

10.Podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające   muszą opuścić salę.

11.  Odwiedzający zobowiązani są do:

a)  zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin

b)  dokładnego oczyszczenia obuwia ,w niektórych przypadkach włożenia odzieży ochronnej

c)  zachowania się w sposób kulturalny, taktowny oraz nieuciążliwy dla osoby odwiedzanej,

innych   chorych a także personelu

d)  zachowania ciszy i spokoju

e)  szanowania mienia szpitalnego a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparatura

medyczną, urządzeniami, instalacjami. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich

działaniu należy powiadomić lekarza dyżurnego lub pielęgniarkę dyżurną

f)  korzystanie wyłączne z toalet znajdujących się w holach oddziałów

g)  zachowania czystości i porządku w pomieszczeniach szpitala, salach chorych, toaletach.

12. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:

a) przynoszenia i przekazywania chorym leków, bez zgody i wiedzy lekarza

b) siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów

c) wieszania na łóżkach odzieży

d) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających

e) przynoszenia kwiatów, łatwo psującej się żywności,czajników elektrycznych, grzałek

f)  spożywania gorących napojów na salach chorych

g) podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem

uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników oddziału

h)przyprowadzania jakichkolwiek zwierząt

i)  przywłaszczania sobie cudzego mienia.

13. W Oddziale Intensywnej Terapii jak i Oddziale WCLO odwiedziny odbywają się codziennie za zgodą lekarza koordynującego lub dyżurującego. Osoby odwiedzające obowiązuje strój ochronny dostarczany przez pracowników Oddziałów oraz mycie i dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem i na zakończenie odwiedzin.
14. Szpital dysponuje samoobsługową szatnią mieszczącą się na parterze budynku (przy windach na oddziały szpitalne).

15. Szpital stwarza możliwości ciągłego przebywania rodzica z dzieckiem, z wyjątkiem czasu w, którym prowadzone są czynności diagnostyczno-terapeutyczne. Niezależnie od tego personel medyczny może ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem,wynikające z innych przyczyn zaistniałych w oddziale.