Zmniejsz czcionkęZmień rozmiar czcionkiZwiększ czcionkę Mapa strony

Prawa i obowiązki pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ

I. CZĘŚĆ OGÓLNA – PRAWA PACJENTA

1. Prawo do ochrony zdrowia.
2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta.
4. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
5. Prawo do umierania w spokoju i godności.
6. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą pacjenta.
7. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.
8. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta.
9. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie.

10. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych.

11. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej. Jednakże kontakt osobisty może zostać ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazana przez pacjenta.

12. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej.

13. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, która zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta.

14. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bądź na własne żądanie – w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim.

15. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej.

16. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii.

17. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

18. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.

19. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych.

20. Prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia.

21. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recepty produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym  opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R.

22. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Pielęgniarka, ratownik medyczny ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach.

23. Prawo do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.

24. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

„ ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki pacjenta

 

§142

1. Pacjentem jest osoba, której udziela się świadczeń medycznych.
2. O przyjęciu osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz dyżurny SOR po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub opiekuna faktycznego albo przedstawiciela ustawowego.
3. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w Szpitalu, a brak miejsc, zakres udzielanych świadczeń lub względy epidemiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego Szpitala,
4. Jeżeli pacjent został przewieziony nagle bez wiedzy rodziny, SOR zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym rodzinę lub opiekuna pacjenta,
5. Personel medyczny i pomocniczy oraz urządzenia i wyposażenie służą dobru pacjenta i nie mogą działać na jego szkodę,
6. Wypisanie pacjenta ze Szpitala następuje w przypadkach:

1)     gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, z zachowaniem, co najmniej dobowego uprzedzenia go o tym fakcie;

2)     na żądanie pacjenta przez pisemne oświadczenie woli;

3)     rażącego naruszenia przez pacjenta Regulaminu Organizacyjnego, gdy równocześnie nie zachodzi obawa, że zaprzestanie leczenia szpitalnego może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.

Prawa pacjenta

§143

Pacjent przyjęty do Szpitala ma prawo do:

1)     świadczeń zdrowotnych odpowiadających wiedzy medycznej:

a)  bezpłatnych dla chorych ubezpieczonych,

b)  płatnych – dla chorych nieubezpieczonych na zasadach odpłatności na podstawie obowiązującego w SPZOZ Cennika Świadczeń,

c)  za udzielane świadczenia zdrowotne pacjentowi znajdującemu sie w stanie nietrzeźwości, o ile jest to jedyna przyczyna udzielenia świadczeń, Szpital pobiera opłaty niezależnie od uprawnień pacjenta do świadczeń bezpłatnych,

2)     odmowy przyjęcia świadczeń po uzyskaniu wyczerpującej informacji o przewidywanych skutkach zaniechania świadczeń;

3)     informacji o swoim stanie zdrowia lub szczegółowe ustalenia o terminach i sposobie udzielania informacji pacjentom i ich rodzinom należą do obowiązków Lekarzy Koordynujących Oddziałów;

4)     wglądu i udostępniania na zasadach określonych w §142 - §144 niniejszego regulaminu, dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

5)     poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych i życzliwego traktowania przez personel;

6)     zgłaszania skarg i zażaleń Lekarzowi Koordynującemu Oddziału lub Pielęgniarce Koordynującej;

7)     umierania w spokoju i godności;

8)     odwołania od decyzji Lekarza Koordynującego Oddziału i Pielęgniarki Koordynującej do Dyrektora SPZOZ w Łęcznej, który w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w ustalonych zarządzeniem dniach i godzinach.

§144

Zakład zapewnia przyjętemu pacjentowi:

1)  świadczenia zdrowotne;

2)  leki i artykuły sanitarne;

3)  pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia;

4)  odzież szpitalną.

§145

Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do:

1)     czasowej i stałej opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną wskazaną osobę
w uzgodnieniu z Lekarzem Koordynującym Oddziału;

2)     kontaktu z osobami spoza Szpitala: telefonicznego i korespondencyjnego oraz osobistego w ustalonych dniach i godzinach odwiedzin;

3)     opieki duszpasterskiej;

4)     zdeponowania przedmiotów wartościowych i pieniędzy w depozycie, za rzeczy
i przedmioty zatrzymane przez pacjenta Szpital nie ponosi odpowiedzialności;

5)     ograniczenie uprawnień pacjenta, wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej decyzji Dyrektora SPZOZ uzasadnionej względami epidemicznymi lub ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów;

6)     koszty realizacji uprawnień pacjenta wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie obciążają Szpitala;

7)     w razie pogorszenia sie stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie jego życia lub w razie jego śmierci, Szpital zobowiązany jest natychmiast zawiadomić wskazaną przez chorego osobę, instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

§146

Dokumentacja medyczna Zakładu jest udostępniana podmiotom, o których mowa w art.26 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417, z późn.zm.):

1)     do wglądu w Zakładzie;

2)     poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3)     poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 

§147

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 142 ust. 2 powyżej, Zakład pobiera opłatę z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

§148

Wysokość opłaty wynosi:

1)     za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 3,50 zł;

2)     za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,40 zł;

3)     za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 2,50 zł.

 

Obowiązki pacjenta

§149

1. Pacjent przyjęty do Szpitala ma możliwość korzystania z odzieży szpitalnej oraz przekazania za pokwitowaniem odzieży wierzchniej do depozytu lub bezpośrednio rodzinie.
2. Pacjent przyjęty do Szpitala zobowiązany jest poddać sie niezbędnym zabiegom higieniczno - sanitarnym.

§150

1.  Pacjent zobowiązany jest stosować sie do zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek.

2.  Pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom diagnostyczno - leczniczym innym niż zlecone przez lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

 

§151

1.  Pacjent nie może bez zezwolenia przebywać poza obrębem Szpitala.

2.  Przepustka może być udzielana za zgodą Lekarza Koordynującego lub lekarza dyżurnego, jeżeli stan kliniczny pacjenta na to zezwala.

§152

1. Pacjent ma obowiązek przebywać w wyznaczonej mu sali chorych lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.
2. Przebywanie w innych niż wymienione z ust.1 pomieszczeniach dopuszczalne jest tylko za zgodą Pielęgniarki Koordynującej.
3. Wyjście pacjenta poza oddział np.: do parku, sklepu na terenie Szpitala jest możliwe tylko za zgodą pielęgniarki dyżurnej.

§153

1. Spożywanie przez pacjenta produktów spożywczych i napojów innych niż szpitalnei podawanie ich innym pacjentom dopuszczalne jest tylko za zgodą lekarza prowadzącego lub Pielęgniarki Koordynującej.
2. Zawartość przesyłek i paczek otrzymywanych przez pacjentów może podlegać sprawdzaniu przez Pielęgniarkę Koordynującą. W razie stwierdzenia obecności artykułów szkodliwych dla zdrowia pacjenta lub ich nadmiernej ilości po powiadomieniu pacjenta podlegają one zwrotowi do nadawcy na koszt pacjenta.

§154

1.  Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych
i zażywania środków odurzających.

2.  Na terenie Szpitala pacjentom zabronione jest palenie tytoniu.

3.  Na terenie Szpitala zabronione jest uprawianie przez pacjentów gier hazardowych oraz zajmowanie się handlem.

§155

1.  Pacjenta obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej oraz zachowanie porządku i czystości w pomieszczeniach szpitalnych.

2.  Pacjentowi nie wolno:

1)     zmieniać łóżka bez zgody Pielęgniarki Koordynującej;

2)     siadać na łóżkach innych pacjentów.

3.  Pacjenci chodzący zobowiązani są wykonywać zabiegi higieniczne w łazienkach.

4.  Kąpiele pod natryskiem lub w wannie mogą odbywać się tylko w godzinach od 6: 00 do
21: 00 za wiedzą lub pod nadzorem pielęgniarki dyżurnej.

5.  Pacjenta obowiązuje posiadanie osobistych przyborów toaletowych.

6.  Zabrania się zanieczyszczania zlewów i muszli klozetowych odpadkami i przedmiotami mogącymi spowodować ich niedrożność.

§156

1. Pacjenta obowiązuje poszanowanie mienia będącego własnością SPZOZ w Łęcznej.
2. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas hospitalizacji.3. Pacjent ponosi koszty szkód materialnych powstałych z jego winy na terenie SPZOZ
  1. w Łęcznej.
$157

1. Pacjenci obłożnie chorzy spożywają posiłki we własnym łóżku, w razie potrzeby – przy pomocy dyżurującej pielęgniarki.
2. Pozostali pacjenci spożywają posiłki w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych a w razie ich braku – w swoich salach.
3. Przed każdym posiłkiem pacjenta obowiązuje umycie rąk.

§158

Pacjent nie ma prawa bez zgody Pielęgniarki Koordynującej używać dźwigów szpitalnych, manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

 

§159

Pacjenta w Szpitalu obowiązuje zachowanie sie w sposób kulturalny, niezakłócający spokoju innym.

 

§160

1.  Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.

2.  W godzinach ciszy nocnej pacjent ma obowiązek zachować spokój i unikać wszelkich zachowań mogących zakłócić sen innym pacjentom.

§161

Pacjenci niezwłocznie po przyjęciu do Szpitala powinni zostać zapoznani z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącymi ich praw i obowiązków. W tym celu wprowadza się wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego”.